-

-

-

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 28.49 27.86 21.35 21.55 22.92 30.00 28.00 26.00 24.00 22.00 20.00 -3.5 64 ระยะทาง (เมตร) ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. (29/05/2024 09:58)
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6