-

-

-

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 2.65 2.25 -1.53 -1.33 -0.20 4.00 2.00 0.00 0.00 -2.00 -5 40.5 ระยะทาง (เมตร) ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. (29/05/2024 09:11)
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6