-

-

-

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 6.00 5.49 -0.16 0.04 1.81 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 0.00 -5 111.3 ระยะทาง (เมตร) ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. (16/06/2024 21:18)
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6