-

-

-

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 29.99 29.45 24.34 24.54 24.88 30.00 28.00 26.00 24.00 -3.5 55 ระยะทาง (เมตร) ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. (29/05/2024 08:30)
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6