ข้อมูลสถานี
รหัสสถานี : TC220105
ที่ตั้ง :  ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง
ค่าตรวจวัด : ปริมาณน้ำฝน
ลุ่มน้ำหลัก : ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ชื่อสถานี : โรงเรียนกระบุรีวิทยา
พิกัด UTM : 1,150,521N    475,726E
พิกัด LAT,LNG : 10.40791, 98.77824
ลุ่มน้ำย่อย : -
เกณฑ์เตือนภัยน้ำฝน
ปริมาณฝนสะสม 24 ชม. :

0.00

มม. เฝ้าระวัง :

127.00

มม. เตือนภัย :

159.00

มม.
ระดับหมุดฐาน (รายละเอียด) : 0.00 ม.รทก.