สัญลักษณ์สถานี
  หมายถึง สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
  หมายถึง สถานีตรวจวัดระดับน้ำ
สัญลักษณ์สถานการณ์น้ำ
ระดับน้ำปกติ
เฝ้าระวังน้ำมาก = ระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่ง
เตือนภัยน้ำมาก = ระดับน้ำล้นตลิ่ง
   
เฝ้าระวังน้ำน้อย = ระดับน้ำใกล้ท้องน้ำ
เตือนภัยน้ำน้อย = ระดับน้ำแห้งมาก
ปริมาณน้ำฝนปกติ
เฝ้าระวังปริมาณน้ำฝน
เตือนภัยปริมาณน้ำฝน
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ
ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย น้ำหลาก ดินถล่ม (E)
กรมชลประทาน (R)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (H)
สถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ : 29 พฤษภาคม 2024 08:57 น.
สถานีตรวจวัด วัน-เวลาข้อมูล ปริมาณฝนสะสม (มม.) ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
ปริมาณน้ำ
(ม³/วินาที)
สถานการณ์
15 นาที 12 ชม. 24 ชม. ปริมาณฝน ระดับน้ำ
สถานีโรงเรียนกระบุรีวิทยา 29/05/2024 08:56 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีสะพานพุทธรักษ์ 29/05/2024 08:56 n/a n/a n/a -0.14 0.00
สถานีโรงเรียนบ้านในวง 29/05/2024 08:56 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน 29/05/2024 08:56 0.0 0.0 0.0 16.45 0.39
สถานีสนามกีฬาอบต.หาดส้มแป้น 29/05/2024 08:56 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีโรงเรียนบ้านทองหลาง 29/05/2024 08:56 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า 29/05/2024 08:56 n/a n/a n/a -0.76 0.00
สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า 29/05/2024 08:56 n/a n/a n/a 0.95 165.48
สถานีโรงเรียนบ้านในวัง 29/05/2024 08:56 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีสะพานวัดนิโครธาราม 29/05/2024 08:56 0.0 0.0 0.0 13.91 0.16
สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี 28/05/2024 10:12 0.0 0.0 0.0 1.25 2.92
สถานีโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ 29/05/2024 08:56 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีสะพานบ้านกะทู้ 29/05/2024 08:56 0.0 6.0 6.0 13.12 0.42
สถานีสะพานดำรง 29/05/2024 08:56 0.0 0.0 2.5 1.15 3.41
สถานีโรงเรียนบ้านทับปริก 29/05/2024 08:56 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีสะพานบ้านท่าคลอง 29/05/2024 08:56 n/a n/a n/a 2.10 4.40
สถานีสะพานวัดบางดี 29/05/2024 08:56 0.0 0.0 0.0 9.71 11.47
สถานีโรงเรียนบ้านคลองลำปริง 29/05/2024 08:56 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี 29/05/2024 08:56 n/a n/a n/a 9.39 0.91
สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย 29/05/2024 08:56 n/a n/a n/a 24.88 4.87
สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน 29/05/2024 08:56 0.0 0.0 0.0 1.57 13.46
สถานีโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 29/05/2024 08:56 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีสะพานข้ามคลองละงู 29/05/2024 08:56 n/a n/a n/a -0.38 0.00
สถานีสะพานควนโดนใน 29/05/2024 08:56 n/a n/a n/a 22.92 9.16
สถานีสะพานบ้านนาลาน 29/05/2024 08:56 0.0 0.0 0.0 -0.18 0.00

หมายเหตุ n/a : ไม่มีการติดตั้งเครื่องมือวัด