สัญลักษณ์สถานี
  หมายถึง สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
  หมายถึง สถานีตรวจวัดระดับน้ำ
สัญลักษณ์สถานการณ์น้ำ
ระดับน้ำปกติ
เฝ้าระวังน้ำมาก = ระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่ง
เตือนภัยน้ำมาก = ระดับน้ำล้นตลิ่ง
   
เฝ้าระวังน้ำน้อย = ระดับน้ำใกล้ท้องน้ำ
เตือนภัยน้ำน้อย = ระดับน้ำแห้งมาก
ปริมาณน้ำฝนปกติ
เฝ้าระวังปริมาณน้ำฝน
เตือนภัยปริมาณน้ำฝน
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ
ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย น้ำหลาก ดินถล่ม (E)
กรมชลประทาน (R)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (H)
สถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ : 16 มิถุนายน 2024 22:08 น.
สถานีตรวจวัด วัน-เวลาข้อมูล ปริมาณฝนสะสม (มม.) ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
ปริมาณน้ำ
(ม³/วินาที)
สถานการณ์
15 นาที 12 ชม. 24 ชม. ปริมาณฝน ระดับน้ำ
สถานีโรงเรียนกระบุรีวิทยา 16/06/2024 22:06 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีสะพานพุทธรักษ์ 16/06/2024 22:06 n/a n/a n/a -0.14 0.00
สถานีโรงเรียนบ้านในวง 16/06/2024 22:06 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน 16/06/2024 22:06 0.0 0.0 0.0 16.45 0.39
สถานีสนามกีฬาอบต.หาดส้มแป้น 16/06/2024 22:06 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีโรงเรียนบ้านทองหลาง 16/06/2024 22:06 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า 16/06/2024 22:06 n/a n/a n/a 0.00 0.00
สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า 16/06/2024 22:06 n/a n/a n/a 1.33 196.65
สถานีโรงเรียนบ้านในวัง 16/06/2024 22:06 0.0 0.5 0.5 n/a n/a
สถานีสะพานวัดนิโครธาราม 16/06/2024 22:06 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี 16/06/2024 22:06 0.0 0.0 0.0 1.26 2.92
สถานีโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ 16/06/2024 22:06 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีสะพานบ้านกะทู้ 16/06/2024 22:06 0.0 0.0 2.5 13.12 0.42
สถานีสะพานดำรง 16/06/2024 22:06 0.0 0.0 1.0 1.10 3.00
สถานีโรงเรียนบ้านทับปริก 16/06/2024 22:06 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีสะพานบ้านท่าคลอง 16/06/2024 22:06 n/a n/a n/a 1.87 1.96
สถานีสะพานวัดบางดี 16/06/2024 22:06 0.0 0.5 0.5 9.44 4.61
สถานีโรงเรียนบ้านคลองลำปริง 16/06/2024 22:06 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี 16/06/2024 22:06 n/a n/a n/a 9.39 0.91
สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย 16/06/2024 22:06 n/a n/a n/a 0.00 0.00
สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน 16/06/2024 22:06 0.0 15.0 15.0 1.57 13.46
สถานีโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 16/06/2024 22:06 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีสะพานข้ามคลองละงู 16/06/2024 22:06 n/a n/a n/a 0.05 36.91
สถานีสะพานควนโดนใน 16/06/2024 22:06 n/a n/a n/a 0.00 0.00
สถานีสะพานบ้านนาลาน 16/06/2024 22:06 0.5 2.0 2.0 0.16 19.98

หมายเหตุ n/a : ไม่มีการติดตั้งเครื่องมือวัด